+20934607202 - +201021777520
Diestro AP103 V3 Automatic Basic

Diestro AP103 V3 Automatic Basic

see more
Electrolyte Analyzer V4 Automatic Basic

Electrolyte Analyzer V4 Automatic Basic

see more
Electrolyte Analyzer V4 Automatic PLUS

Electrolyte Analyzer V4 Automatic PLUS

see more
Electrolyte analyzer V4 Semiautomatic Basic

Electrolyte analyzer V4 Semiautomatic Basic

see more
ELECTROLYTE ANALYZER V4 SEMI AUTOMATIC PLUS

ELECTROLYTE ANALYZER V4 SEMI AUTOMATIC PLUS

see more
Quality Control

Quality Control

see more
Diestro Trilevel Control

Diestro Trilevel Control

see more
Electrolyte analyzer for vet

Electrolyte analyzer for vet

see more